diumenge, 11 d’abril de 2010

CONSTITUCIÓ DE CATALUNYA

"Aquesta Constitució que teniu a les mans serà la primera llei que els diputats que representin Reagrupament al Parlament de Catalunya presentaran perquè s’aprovi". Joan Carretero (Vic, 13 de març del 2010)

«CADA NACIÓ ESCULL LA SEVA PRÒPIA LLEI» Usatge «Unaquaeque gens»

Nosaltres, el poble de Catalunya, volent restablir els nostres drets sobirans, conscients de la nostra responsabilitat envers les generacions futures i volent bastir una comunitat unida, pròspera, solidària, oberta i respectuosa amb la dignitat humana i els drets fonamentals, ens donem la present Constitució.


PREÀMBUL

La Constitució que ens donem s’inspira en els principis continguts en la Declaració dels Drets de l’Home de 1789, en la Declaració Universal de les Nacions Unides proclamada el 1948 i en la Convenció Europea dels Drets Humans de 1950.
Els poders públics tenen l’obligació de garantir i respectar aquests principis i els drets fonamentals que s’estableixen en aquesta Constitució.

TÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS. LA SOBIRANIA

Article 1. L’Estat
Catalunya és un Estat de dret, independent, democràtic i social.

Article 2. L’exercici de la sobirania
La sobirania nacional pertany al poble de Catalunya, que l’exerceix directament o mitjançant els seus representants.

Article 3. El territori
El territori de Catalunya es correspon amb els límits geogràfics de Catalunya.

Article 4. La capital
La capital de Catalunya és la ciutat de Barcelona.

Article 5. La llengua
El català és la llengua pròpia, nacional i oficial de Catalunya.
La llibertat lingüística està garantida.
L’occità, denominat aranès a l’Aran, és també llengua oficial en aquell territori.

Article 6. La nacionalitat
Una llei regularà les condicions d’adquisició, conservació i pèrdua de la condició nacional de català.
Els ciutadans del País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent i l’Alguer tenen garantida la condició nacional de catalans, si la sol·liciten.

Article 7. Els símbols
Els símbols de Catalunya són la senyera, la festa nacional i l’himne nacional.

TÍTOL II. ELS DRETS FONAMENTALS

Article 8. La dignitat humana
La dignitat humana és inviolable.

Article 9. El dret a la vida
Tot ésser humà té dret a la vida.
La pena de mort, la tortura i el tractament inhumà o degradant són prohibits.

Article10. Igualtat davant la llei
Les dones i els homes són iguals davant la llei.
Ningú pot ser perjudicat o afavorit per raó del seu origen, la seva raça, el seu naixement, les seves conviccions, les seves opinions o la seva situació social, o qualsevol altra condició personal.

Article 11. La llibertat
La llibertat individual està garantida.
Són especialment garantits:
a) La llibertat personal i la integritat física i moral
b) El respecte a la vida privada i familiar
c) El dret a l’honor i a la pròpia imatge
d) La inviolabilitat del domicili, de la correspondència i de les telecomunicacions
e) El dret de tenir i educar els fills
f) La llibertat de pensament, de consciència i de religió
g) La llibertat de tenir opinions, d’expressar-les i de difondre-les
h) La llibertat de premsa
i) La llibertat d’associació, reunió i manifestació
j) El dret de vaga i el dret a la negociació col·lectiva
k) El dret de rebre educació i la llibertat d’ensenyament
l) La llibertat en la creació artística i en la recerca
m) La llibertat d’escollir i exercir una professió
n) La llibertat d’empresa, comerç i indústria
o) La llibertat de fixar el propi domicili
p) La llibertat d’accés als càrrecs públics

Article 12. La protecció jurídica
Tothom té dret a obtenir una tutela judicial efectiva.
Tothom té dret a la presumpció d’innocència.
Tota persona detinguda ha de ser portada davant del jutge abans de les vint-i-quatre hores següents a la seva detenció.
Tothom té dret al jutge natural predeterminat per la llei, a ser defensar per un advocat, a saber de què se l’acusa i a un procés públic, ràpid i just.
Les lleis penals i sancionadores són irretroactives.
Es prohibeixen els tribunals especials.
Tota persona injustament detinguda té dret a ser indemnitzada pel dany sofert.

Article 13. La prohibició de la censura
La censura està prohibida.

Article 14. La propietat
El dret de propietat està garantit en la seva funció privada i social.

Article 15. El matrimoni
El dret al matrimoni i a formar una família estan garantits.
La llibertat de constituir una altra forma de vida en comú diferent del matrimoni està garantida.

Article 16. La protecció del territori
Tothom té el dret de viure en un medi natural equilibrat.
Els òrgans de l’Estat tenen l’obligació d’assegurar una utilització justa del sòl i una ocupació racional del territori. Han de combatre el soroll i la pol·lució de l’aire, del sòl i de l’aigua, i salvaguardar la flora, la fauna i la bellesa originària dels paisatges, a més del patrimoni natural i arquitectònic.

Article 17. La prohibició de l’arbitrarietat
Tothom té dret a ser tractat pels òrgans de l’Estat sense arbitrarietats i amb respecte a les exigències de la bona fe.

Article 18. Els drets polítics
Els ciutadans tenen dret a participar en els afers públics.
Tota persona major de setze anys té el dret de prendre part en les eleccions, votacions populars i referèndums, de ser elegit per ocupar càrrecs públics i de donar suport a qualsevol iniciativa legislativa popular.
Una llei regulà els casos excepcionals en què una persona pot ser privada dels drets polítics.

Article 19. Iniciativa legislativa popular
Cinquanta mil electors o cinquanta municipis poden demanar al poder legislatiu, mitjançant una iniciativa legislativa popular, la promulgació, modificació o derogació de disposicions constitucionals o legislatives.

TÍTOL III. ELS DEURES DELS CIUTADANS

Article 20. Defensa de Catalunya
Els catalans tenen el deure i el dret de defensar Catalunya.

Article 21. Despeses públiques
Tots els ciutadans han de contribuir al sosteniment de les despeses públiques.

TÍTOL IV. L’ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT

Article 22. Els poders de l’Estat
Els tres poders fonamentals de l’Estat són el poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.
Els poders legislatiu, executiu i judicial estan separats. Les lleis regularan els òrgans que formaran cadascun dels poders de l’Estat i també la seva composició, atribucions i funcions.

Article 23. Els municipis
Es regularan per llei les atribucions i funcions dels municipis i òrgans supramunicipals

TÍTOL V. MODIFICACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ

Article 24. Principi de llibertat per modificar la Constitució
La Constitució pot ser modificada totalment o parcialment.
Qualsevol modificació ha de ser sotmesa a referèndum popular i s’haurà d’aprovar per majoria simple de vots.

Article 25. Modificació parcial
La modificació parcial de la Constitució s’adequarà a les normes que regulin el procediment legislatiu ordinari.
La modificació parcial de la Constitució pot versar sobre un o diversos articles, però en cap cas pot afectar més d’una matèria.

Article 26. Modificació total
La modificació total de la Constitució podrà ser instada pel poble per via d’iniciativa popular, o bé per l’òrgan legislatiu.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES I FINALS

Primera. Aquesta Constitució deroga, en el territori de Catalunya, la Constitució del Regne d’Espanya de 1978.

Segona. Fins que no es dictin les lleis que regulin la composició, les atribucions i les funcions dels poders legislatiu, executiu i judicial, aquestes seran exercides pel Parlament de Catalunya, el President, el Govern de la Generalitat i els òrgans judicials, en la forma establerta en la llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol, de reforma de l’Estatut de Catalunya.

Tercera. Queden derogades totes les normes jurídiques dictades pel Parlament de Catalunya que contradiguin els principis i drets continguts en aquesta Constitució.

Quarta. Entrada en vigor
Aquesta Constitució entra en vigor l’endemà de ser ratificada pel poble de Catalunya en referèndum.
En els deu dies següents a la data d’aprovació d’aquesta llei pel Parlament, el President de la Generalitat convocarà un referèndum, que s’haurà de celebrar entre els quaranta i els seixanta dies posteriors a la data de la convocatòria, per sotmetre a la ratificació del poble de Catalunya la present Constitució.

Publica un comentari a l'entrada